2b.krestanka.cz

Učební plány


Škola, brána života otevřená, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
(I. stupeň, včetně žáků s LMP, platnost od 1. 9. 2016)
 

 Vzdělávací oblasti  Vzdělávací obory  Ročník  Minimální časová
dotace
Disponibilní časová
dotace
1. 2. 3. 4. 5.
Jazyk a jazyková komunikace  Český jazyk 92 92 92 82 6 33 8
 Anglický jazyk - - 3 3 3 9  
Předmět speciálně pedagogické péče Dramatická výchova              
Předmět speciálně pedagogické péče Logopedická a dyslektická péče              
Matematika
a její aplikace
 
Matematika
 
51 51 51 51 51 20 5
Předmět speciálně pedagogické péče Matematická cvičení              
Informační a komunikační technologie  Informatika  - -  - - 1  1  
 
 Člověk
a jeho svět

 
 Prvouka 2 2 2 - -  12  3
 Přírodověda - - - 21 2
 Vlastivěda - - - 2 21
 Etická výchova - - - - 11
Umění a kultura  Hudební výchova 1 1 1 1 1  12  
 Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Člověk a zdraví  Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  
Předmět speciálně pedagogické péče Zdravotní tělesná výchova              
Člověk a svět práce  Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5  
 
Celkový týdenní počet hodin
 
21 21 24 26 26 118
18+3 18+3 21+3 22+4 23+3 102 + 16
       
 
Poznámky k učebnímu plánu I. stupně
 
Žáci s LMP
Ve všech předmětech je uvedena minimální doporučená úroveň. Všechny úpravy jsou vždy v zájmu žáka specifikovány v IVP tak, aby požadavky a skutečné možnosti směřovaly k dosažení jejich osobního maxima.
 
Vzdělávací oblasti a obory
Ve vzdělávacích oblastech je dodržena minimální časová dotace pro jednotlivé vzdělávací obory. Ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a zdraví jsou uvedeny předměty speciálně pedagogické péče.
 
Obor Cizí jazyk
Cizí jazyk je povinný pro všechny žáky, ale vzdělávací obsah oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně dle § 16 jiným vzdělávacím obsahem. 
Pro žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od 3. stupně podpory (LMP) je časová dotace snížená na 1 hodinu týdně nebo nahrazená jiným vzdělávacím obsahem či oborem. Většinou je časová dotace pro cizí jazyk částečně nahrazena předmětem speciálně pedagogické péče. K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP.
 
Předměty speciálně pedagogické péče
Zákonný zástupce je v informovaném souhlasu seznámen s nabídkou předmětů speciálně pedagogické péče (vyhláška č. 27 /2016 Sb., § 16). V případě žáků zařazených ke vzdělávání podle § 16 odst. 9 je při podání žádosti zákonného zástupce uvedena skladba předmětů SPP, se kterou souhlasí všechny zúčastněné strany (zákonný zástupce, poradenské zařízení a škola), a to vždy v nejlepším zájmu žáka.
S ohledem na nejčastější vzdělávací potřeby žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními byly zařazeny předměty Dramatická výchova, Logopedická a dyslektická péče, Matematická cvičení, Zdravotní tělesná výchova. Při jejich zařazení je dodržen nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin. V případě, že bude ŠPZ doporučovat jiný předmět, než námi nabízené PSPP, jsme schopni se jeho individuálním potřebám přizpůsobit.
 
Doplňující vzdělávací obor
Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je vyučován v 5. ročníku i pro žáky s LMP. Je vytvořena minimální doporučená úroveň pro očekávané školní výstupy. Obor Dramatická výchova je zařazen jako předmět speciálně pedagogické péče od 1. – 5. ročníku. Je využíván dle doporučení poradenského zařízení.
 
Disponibilní časová dotace
Disponibilní časová dotace je využita ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět.
Jsou-li žákovi doporučena podpůrná opatření školským poradenským zařízením a zákonný zástupce souhlasí s jejich poskytováním, tak bude dle potřeb žáka použita disponibilní časová dotace k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče.
 
Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
Podpůrná opatření ve vzdělávacích oborech jsou v IVP specifikována v souladu
s doporučením poradenského zařízení a žádostí zákonného zástupce. Vždy poskytujeme podpůrná opatření v nejlepším zájmu žáka. Mohou být upravené očekávané školní výstupy vzdělávání, případně výběr učiva. Přiznaná podpůrná opatření se týkají žáků 2. – 5. stupně podpory, včetně žáků nadaných.
 
Vzdělávání žáků cizinců
Podpůrná opatření pro žáky cizince jsou individuálně upravena v IVP a disponibilní časová dotace se využije v oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
 
Nadaní a mimořádné nadaní žáci
Škola vytváří podmínky pro využití potenciálu každého žáka podle individuálních potřeb v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.
Nabídka předmětů a rozšiřujícího učiva bude vytvořena na základě doporučení poradenského centra a zájmu zákonného zástupce v rámci IVP.
 
 
 
 
Škola, brána života otevřená, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
(II. stupeň, platnost od 1. 9. 2016)
 
 Vzdělávací oblasti  Vzdělávací obory Ročník Minimální časová
dotace
Disponibilní časová
dotace
6. 7 8. 9.
 Jazyk a jazyková komunikace  Český jazyk 4 4 41 4 15  1
 Anglický jazyk 3 3 3 3 12
 Německý jazyk 1 1 2 2 6
Předmět speciálně pedagogické péče Cvičení z českého jazyka            
Předmět speciálně pedagogické péče  Dramatická výchova            
 Matematika
a její aplikace
 Matematika 4 4 4 41  
15
 
2
Výchova k finanční gramotnosti - - - 11
Předmět speciálně pedagogické péče Cvičení z matematiky            
Informační a komunikační technologie  Informatika 1 11 11 11  1  4
 Mediální výchova - - - 11
Člověk
a společnost
 Dějepis 2 2 2 21  14 5
Výchova demokratického občana 1 2 2 2
 Etická výchova 11 11 11 11
 Člověk
a příroda
 Fyzika 21 21 2 1  21 4
 Chemie - - 2 2
 Přírodopis 2 2 21 1
 Zeměpis 2 2 1 1
Ekologická a environmentální výchova - - - 11
 Umění
a kultura
Hudební výchova 1 1 1 1  10  
 Výtvarná výchova 2 2 1 1
Člověk a zdraví  Tělesná výchova 2 2 2 21 7 1
Předmět speciálně pedagogické péče Zdravotní tělesná výchova            
 Člověk a svět práce  Pracovní výchova 1 1 1 11 3 1
 
Celkový týdenní počet hodin
29 30 31 32 122
27+2 27+3 27+4 23+9 104 + 18


Škola, brána života otevřená
 školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – LMP – individuální vzdělávací plán
(II. stupeň – platnost do 2020, resp. 2021)

 
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace
6. 7. 8. 9.
 Jazyk a jazyková komunikace  Český jazyk 6 (5+1) 6 (5+1) 5 (4+1) 6 (5+1) 19  4

 
 4
Anglický jazyk 1 1 1 1 4
Dramatická výchova 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1)  
Matematika a její aplikace Matematika 6 (5+1) 6 (5+1) 6 (5+1) 6 (5+1) 20 4
Informační a komunik. technologie Informatika 1 1 1 1 4  
 
Člověk a společnost
Dějepis 1 1 1 1 8  
 
 
 
Občanská výchova 1 1 1 1
 
Člověk a příroda
Fyzika 1 1 1 1 13  
 
 
 
Chemie - - - 1
Přírodopis 1 1 1 1
Zeměpis 1 1 1 1
 
Umění a kultura
Hudební výchova 1 1 1 1 8  
 
 
Výtvarná výchova 1 1 1 1
 
Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví - - 1 1 2
 
12
 
 
Tělesná výchova 3 3 3 3
Člověk a svět práce Pracovní výchova 5 5 5 5 20  
 Celkový týdenní počet hodin – maximum týdně 27 +3 27+3 27+3 29+3 110 12
 Celkový týdenní počet hodin – maximum týdně 30 30 30 32  
122

Poznámky k učebnímu plánu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu se týkají všech žáků II. stupně od 1. 9. 2016. U žáků s LMP se
od 1. 9. 2017 budou tyto změny realizovat od 6. ročníku.  Ve všech předmětech je v daném roce a pro daný ročník uvedena minimální doporučená úroveň. Všechny úpravy jsou vždy v zájmu žáka specifikovány v IVP tak, aby požadavky a skutečné možnosti směřovaly k dosažení jejich osobního maxima.
 
Vzdělávací oblasti a obory
Ve vzdělávacích oblastech je dodržena minimální časová dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti. Ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace
a Člověk a zdraví jsou uvedeny předměty speciálně pedagogické péče.
Chybějící hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byly zařazeny do vzdělávací oblasti Člověk a společnost do vzdělávacího předmětu Výchova demokratického občana (viz kapitola č. 6 Rozšiřující učivo). Očekávané výstupy jsou součástí vzdělávacího oboru Výchovy demokratického občana.
 
Obor Cizí jazyk a Další cizí jazyk
Cizí jazyk je povinný pro všechny žáky, ale vzdělávací obsah oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně dle § 16 jiným vzdělávacím obsahem. Pro žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od 3. stupně podpory (LMP) je časová dotace snížená na 1 hodinu týdně nebo nahrazená jiným vzdělávacím obsahem či oborem. Většinou je časová dotace pro Cizí jazyk a Další cizí jazyk částečně nahrazena předmětem speciálně pedagogické péče. K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP.
 
Předměty speciálně pedagogické péče
Zákonný zástupce je v informovaném souhlasu seznámen s nabídkou předmětů speciálně pedagogické péče (vyhláška č. 27 /2016 Sb., § 16). V případě žáků zařazených ke vzdělávání podle § 16 odst. 9 je při podání žádosti zákonného zástupce uvedena skladba předmětů SPP, se kterou souhlasí všechny zúčastněné strany (zákonný zástupce, poradenské zařízení a škola), a to vždy v nejlepším zájmu žáka.
S ohledem na nejčastější vzdělávací potřeby žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními byly zařazeny předměty Cvičení z českého jazyka, Dramatická výchova, Cvičení z matematiky, Zdravotní tělesná výchova. Při jejich zařazení je dodržen nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin. V případě, že bude ŠPZ doporučovat jiný předmět, než námi nabízené PSPP, jsme schopni se jeho individuálním potřebám přizpůsobit.
 
Doplňující vzdělávací obor
Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen od 6. – 9. ročníku. Je současně vytvořena minimální doporučená úroveň pro očekávané školní výstupy pro žáky s LMP. Obor Dramatická výchova je zařazen jako předmět speciálně pedagogické péče od 6. – 9. ročníku. Je využíván dle doporučení poradenského zařízení.
 
Disponibilní časová dotace
Disponibilní časová dotace je využita ve všech vzdělávacích oblastech, kromě oblasti Umění a kultura. Jsou-li žákovi doporučena podpůrná opatření školským poradenským zařízením a zákonný zástupce souhlasí s jejich poskytováním, tak bude dle potřeb žáka použita disponibilní časová dotace k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče.
 
Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
Podpůrná opatření ve vzdělávacích oborech jsou v IVP specifikována v souladu s doporučením poradenského zařízení a žádostí zákonného zástupce. Vždy poskytujeme podpůrná opatření v nejlepším zájmu žáka. Mohou být upravené očekávané školní výstupy vzdělávání, případně výběr učiva. Přiznaná podpůrná opatření se týkají žáků 2. – 5. stupně podpory, včetně žáků nadaných.
 
Vzdělávání žáků cizinců
Podpůrná opatření pro žáky cizince jsou individuálně upravena v IVP a disponibilní časová dotace se využije v oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
 
 
Nadaní a mimořádné nadaní žáci
Škola vytváří podmínky pro využití potenciálu každého žáka podle individuálních potřeb v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.
Nabídka předmětů a rozšiřujícího učiva bude vytvořena na základě doporučení poradenského centra a zájmu zákonného zástupce v rámci IVP.
 

Škola, brána života otevřená
 školní vzdělávací program pro základní školu speciální – vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením - individuální vzdělávací plán

I. stupeň

 
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Jazyk
a jazyková komunikace
Čtení 2 3
(0+1)
2 3 3 4 16 1
Psaní 1 1 2 3
(0+1)
3
(0+1)
3
(0+1)
10 3
Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 12 0
Matematika
a její aplikace
Matematika 2 2 3
(0+1)
4
(0+2)
4
(0+2)
3
(0+1)
12 6
Infor. a kom.
technologie
Informatika - - - - 1 1 2 -
Člověk a jeho svět


Věcné
učení
2 2 2 3 3 4 16 -
Člověk
a společnost
- - - - - - - -
Člověk a příroda - - - - - - - -
Umění
a kultura
Hudební výchova

4


4


4


2


2


2


18
 -
Výtvarná výchova
 Člověk
a zdraví 
Výchova ke zdraví - - - - - - - -
Tělesná výchova 3 3 3 3 3 3 18 -
Člověk
a svět práce
Pracovní výchova 4 4 4 3 3 3 21 -
 Týdenní hodinová dotace
a disponibilní hodiny
20 20+1 21+1 20+3 21+3 23+2 125 10
 Celkový týdenní počet hodin – maximum týdně 20 21 22 23 24 25 135
 
 

Škola, brána života otevřená
 školní vzdělávací program pro základní školu speciální – vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením - individuální vzdělávací plán

II. stupeň

 
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace
7. 8. 9. 10.
 Jazyk a jazyková komunikace  Čtení 4
(0+1)
4
(0+1)
4
(0+1)
4
(0+1)
12 4
 Psaní 2 2 2 2
(0+1)
7 1
Řečová výchova  1 1 1 1 4 0
Matematika
a její aplikace
Matematika 4
(0+1)
4
(0+1)
4
(0+1)
4
(0+1)
12 4
Infor. a kom.
technologie
Informatika 1 1 1 1 4 -
Člověk a jeho svět

Věcné
učení
- - - - - -
Člověk
a společnost
2 2 2 2 8 -
Člověk
a příroda
3 3 3 3 12 -
 
Umění
a kultura
 
Hudební výchova

2


3
(0+1)


2


3
(0+1)


8


2
Výtvarná výchova
 
Člověk a zdraví
 
Výchova ke zdraví - - 1 1 2 -
Tělesná výchova 3 3 3 3 12 -
Člověk
 a svět práce
Pracovní výchova 5 5 6 6 22 -
Týdenní hodinová dotace
 a disponibilní hodiny
25+2 25+3 27+2 26+4 103 11
Celkový týdenní počet hodin – maximum týdně 27 28 29 30 114
 
                
 
Škola, brána života otevřená
 školní vzdělávací program pro základní školu speciální – vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami - individuální vzdělávací plán

 
 
Vzdělávací
oblasti
 
Vzdělávací obory Ročník Minimální
časová dotace
Disponibilní časová  dotace
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Člověk
a komunikace
 Rozumová výchova 3 3 3 4
0+1
4
 0+1
4
 0+1
4
 0+1
3 3 3 30 4
 Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  
Člověk
a
jeho svět
Smyslová výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  
 
Umění a kultura
Hudební výchova  1  2
0+1
 2
0+1
 2
0+1
 2
0+1
 2
0+1
 2
0+1
 2
0+1
2
0+1
 2
0+1
10 9
 Výtvarná
Výchova
1 1 1 2
0+1
2
0+1
2
0+1
2
0+1
2
0+1
2
0+1
2
0+1
10 7
 
 
Člověk
a zdraví
 
 Pohybová
výchova
2 2 2  2 2  2 2 2  2 2 20  
      
    
 Zdravotní
tělesná
výchova
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  
Člověk
a
svět práce
Pracovní výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  
 Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190  
0 1 1 3 3 3 3 2 2 2   20
Celková povinná časová dotace  
210

 
 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO
 
Finanční gramotnost
 
Finanční gramotnost je na I. stupni je realizována v předmětech prvouka a vlastivěda. Pro žáky II. stupně žáky je učivo zařazeno v průběhu školního roku tak, aby doplňovalo školními výstupy vzdělávání v ostatních předmětech. Výuka je zařazena od 6. ročníku do předmětů Etický výchova, Matematika, Fyzika, Výchova demokratického občana. V 9. ročníku je finanční gramotnost vyučována jako samostatný předmět Výchova k finanční gramotnosti a v pracovní výchově je téma uplatněno v návaznosti na Volbu povolání.
 
Charakteristika vzdělávací oblasti
Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz, cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/ rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Peněžní gramotnost
Jedná se o kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a další správu nástrojů k tomu určených (běžný účet, platební nástroje).

Cenová gramotnost
Jsou kompetence pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Jde o cenu peněz v čase, rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou, o praktickou podobu finančních nástrojů – poplatky, úrokové sazby.
 
Rozpočtová gramotnost
Jsou kompetence pro správu osobního/rodinného rozpočtu. Jedná se o vedení rozpočtu, stanovení finančních cílů, o schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska.

Zahrnuje specializované složky
 • správa finančních aktiv (vklady, investice, pojištění)
 • správa finančních závazků (úvěry, leasing); orientace na trhu finančních produktů
  a služeb; schopnost jednotlivé služby a produkty mezi sebou porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci
Součástí finanční gramotnosti jsou
ekonomická gramotnost – schopnost zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný či budoucí příjem, orientovat se na trhu práce, schopnost rozhodovat o výdajích
makroekonomické aspekty – HDP, inflace, úroková míra
daňová oblast – mít povědomí o daňovém systému a roli daní v rámci občanské společnosti; zajištění odpovědného chování občanů vůči rodině a státu

Dále se k finanční gramotnosti pojí
gramotnost numerická (finanční numerické úkony)
gramotnost informační (schopnost vyhledat, použít a vyhodnotit informace v kontextu)
gramotnost právní (orientace v právním systému – práva, povinnosti, právní pomoc)
 
 STANDARDY
 I. stupeň ZŠ
P e n í z e
Obsah Výsledky
hotovostní a bezhotovostní forma peněz
způsoby placení
banka jako správce peněz
používá peníze v běžných situacích
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácení peněz
H O S P O D A Ř E N Í   D O M Á C N O S T I
Obsah Výsledky
rozpočet, příjmy, výdaje
návrh na reklamaci
na příkladu ukáže, proč není možné
realizovat všechny chtěné výdaje
F I N A N Č N Í    P R O D U K T Y
Obsah Výsledky
úspory, půjčky vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
 
 
II. stupeň ZŠ
P e n í z e
Obsah Výsledky
nakládaní s penězi
tvorba ceny
inflace
 
 
na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení
na příkladech ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku, DPH
objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny
popíše vliv inflace na hodnotu peněz
H O S P O D A Ř E N Í    D O M Á C N O S T I
Obsah Výsledky
rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti
základní práva spotřebitelů
 
 
 
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje
zváží nezbytnost jednotlivých výdajů
objasní princip vyrovnaného, schodkového
a přebytkového rozpočtu
vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele
F I N A N Č N Í   P R O D U K T Y
Obsah Výsledky
služby bank, aktivní a pasivní operace
produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků
pojištění
úročení
 
 
 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení
uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice)
uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing)
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého
uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít

6.2      Dopravní výchova
Vzdělávání v oblasti Dopravní výchova je realizováno ve 4. ročníku. Výuka je realizována v průběhu školního roku na Dětském dopravním hřišti v Jihlavě. Současně je téma dopravní výchovy začleněno do předmětů Prvouka a Vlastivěda.
 
6.3      Ochrana člověka za mimořádných událostí
Tematika ochrany člověka za mimořádných událostí byla zařazena do tematických učebních plánů v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně. Na 1. stupni byla začleněna do předmětů prvouka, přírodověda, vlastivěda a tělesná výchova, na 2. stupni do předmětů občanská výchova, výchova demokratického občana, rodinná výchova, fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie. Tematika ochrany člověka za mimořádných událostí je rozčleněna            do 4 témat: Ochrana člověka za mimořádných událostí, Živelní pohromy, Havárie s účinkem nebezpečných látek, Radiační havárie jaderných energetických zařízení.
 
Ochrana člověka za mimořádných událostí
 1. Cílem tohoto tématu je seznámení žáků s úlohou státu při ochraně životů a zdraví obyvatel, majetku a životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.
 2. Žáci se seznámí s druhy mimořádných událostí, s činností integrovaného záchranného systému v rámci města, kraje, ČR.
 3. Žáci se učí reagovat, správně postupovat a pomáhat si při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.
 4. Žáci jsou vedeni k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku mimořádné události.
Živelní pohromy
 1. V tomto tématu se žáci seznamují s pojmem živelní pohromy, dále s jejich účinky a druhy, ke kterým dochází jednak nezávisle na činnosti člověka, jednak v důsledku klimatických změn způsobených neuváženými zásahy člověka do přírody.
 2. Žákům je postupně připomenuta nutnost spolupráce všech zemí na řešení problémů při vzniku a odstraňování živelních pohrom a činnost mezinárodních organizací a nadací (OSN, ČK, aj.).
 3. Žáci si osvojují zásady chování při vzniku živelních pohrom, činnosti při vyhlášení signálu „Všeobecná výstraha“ a zásady při přípravě evakuačního zavazadla a při opuštění bytu.
 4. Žáci se učí používat telefonní linky tísňového volání a další komunikační prostředky, jsou seznámeni se zásadami používání improvizovaných prostředků ochrany osob a první pomoci.
 
 Havárie s účinkem nebezpečných látek
 1. Cílem výuky tohoto tématu je upozornění žáků na nebezpečí, které vzniká s rostoucím používáním chemických látek a různých technologií.
 2. Žákům je objasněn pojem Havárie s účinkem nebezpečných látek, jsou seznámeni
  se způsoby označování těchto látek, dále s projevy havárií s účinkem nebezpečných látek a ochranou člověka při jejich vzniku.
 
 Radiační havárie jaderných energetických zařízení
 1. V posledním tématu jsou žáci upozorněni na kladné i záporné aspekty provozu jaderných elektráren a zároveň na jejich ekologický přínos.
 2. Žáci diskutují o otázkách budování a provozu jaderných elektráren, malé pravděpodobnosti vzniku havárie.
 3. Žáci se seznamují s opatřeními týkajícími se ochrany obyvatel při úniku radioaktivních látek.
 
6.4      Korupce
Rozšiřující vzdělávání, zahrnující boj s korupcí a protikorupční strategii, je zahrnuto do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. V 8. ročníku bylo téma zařazeno do oboru Výchova demokratického občana (učivo: volby, volební právo, poslanecká sněmovna, politické strany - rozšířeno o téma korupce) a do oboru Etika. V Etice bylo rozšiřující učivo zahrnuto do učiva Mravní odpovědnosti ve společnosti a Politická autorita.
 
6.5      Obrana vlasti
Téma je součástí učiva v oblasti Člověk a jeho svět (Vdo, Dějepis, Etika) a Člověk a společnost (Vlastivěda). Obrana vlasti je rozšiřujícím učivem v historických souvislostech, v tématu spolupráce a integrace EU. Samostatné téma Obrana vlasti řeší Etika v 9. ročníku v kapitolách Pojmy mír a válka, Mravní přípustnost vojenské obrany, OSN, Vzdálenější a bližší příčiny válek, podmínky spravedlivé války, Dovolené a nedovolené válečné prostředky, Nobelova cena za mír. V 8. ročníku je téma prohloubeno o kapitoly Láska k vlasti, EU, Schengenský prostor.
 
6.6      Výchova ke zdraví
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru - 2. stupeň
Žák:
 • respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě),
 • vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví,
 • vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím a vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví; dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví,
 • usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví,
 • vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí,
 • dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky,
 • uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc,
 • projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce,
 • samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím,
 • optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví,
 • v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování,
 • dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneužíváním návykových látek, a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým,
 • vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti agresi,
 • projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc.
 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
 •  vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství,
 • vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina,
 
Změny v životě člověka a jejich reflexe
 • dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny,
 • sexuální dospívání a reprodukční zdraví – předčasná sexuální zkušenost; těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity.
 
Zdravý způsob života a péče o zdraví
 • výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy,
 • tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, význam pohybu pro zdraví; režim dne,
 • ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy – bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy); preventivní a lékařská péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě).
 
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
 • stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti,
 • civilizační choroby – zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče,
 • auto-destruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, patologického hráčství, práce s počítačem; návykové látky (bezpečnost v dopravě, trestná činnost, dopink ve sportu),
 • skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; komunikace se službami odborné pomoci,
 • bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích,
 • dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel,
 • manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt,
 • ochrana člověka za mimořádných událostí - živelní pohromy, terorismus.
 
Hodnota a podpora zdraví
 • celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a jejich hierarchie (Maslowova teorie),
 • podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví,
 • podpora zdraví v komunitě – programy podpory zdraví.
 
Osobnostní a sociální rozvoj
 • sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí,
 • seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení,
 • psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech,
 • mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích,
 • morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností;
 • dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; prosociální chování.

 
6.7      Rodinná a sexuální výchova
Rodinná a sexuální výchova je vyučována v předmětech Etický výchova, Výchova demokratického občana. Výuka probíhá formou blokového vyučování za pomoci odborníků a současně žáci navštěvují odborná centra pro mládež. Především v uvedených předmětech dáváme do vzájemných souvislostí zdraví, etiku, morálku a životní cíle mladých lidí, kteří přijímají zodpovědnost za bezpečné a vhodné sexuální chování. Tuto problematiku vnímáme jako velmi citlivou, protože žáci často, dle jejich sdělení, nemají možnost o ní otevřeně hovořit se svými rodiči. Jako hlavní důvod uvádějí nedostatek času.
Rodinná atmosféra školy umožňuje diskuzi na jakékoli téma, tedy i ze sexuální oblasti. V případě, že žáci mají problém, se kterým se chtějí svěřit nebo se poradit, mohou se obrátit, kromě ostatních pedagogů, na výchovnou poradkyni a metodičku prevence, které jsou jim k dispozici i mimo vyučování.
Jsme přesvědčeni, že sexuální výchova se netýká pouze žáků 2. stupně, ale je nutné hovořit i se žáky nižších ročníků. Velmi nevhodná televizní, filmová, ale především internetová „nabídka“ z této oblasti nás utvrzuje v tom, že je více než žádoucí varovat před násilím a nebezpečnými situacemi, které ohrožují jejich morální vývoj i zdraví. Žáci jsou opakovaně informováni a ví, na koho se obrátit v případě sexuálního ohrožení a násilí. Rovněž je ve škole zřízena „schránka důvěry“, kam mohou vhazovat žáci své dotazy nebo problémy, které nesouvisí vždy se sexuální výchovou, ale i tento způsob komunikace se nám osvědčil.
 
 

Copyright © 2021 2b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.